Schade aan teelten

Mochten bepaalde gewassen schade lijden zodat de oogst onmogelijk wordt of het rendement uit bedrijfstechnisch oogpunt te fel beperkt is, dan kan je het bezoek van de schattingscommissie inzake schade aan landbouwteelten aanvragen.

 

Belangrijk bericht

Vanaf 2020 zal de werkwijze bij de Mestbank, waarbij vooraf teeltschade op een perceel gemeld kon worden en er dan vervangpercelen aangeduid werden, niet meer toegepast worden en zal op alle aangeduide percelen het nitraatresidu bepaald moeten worden.

Landbouwers zullen dus a priori geen teeltschade door uitzonderlijke weersomstandigheden meer kunnen inroepen om de nitraatresidu bepaling op het aangeduide perceel niet te laten doorgaan.

 

Een landbouwer kan tegen de opgelegde maatregelen als gevolg van overschrijdingen van de nitraatresidu drempelwaarden bezwaar indienen. Ernstige teeltschade als gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden kan hierbij een argument zijn.

 

Aangezien vanaf 2020 de brede weersverzekering van toepassing is, zullen landbouwers de experten-verslagen die in dit kader opgemaakt worden, mogelijk kunnen gebruiken om hun bezwaar te onderbouwen. Wanneer het gaat over een erkende landbouwramp zal een tussenkomst van het (uitdovend) rampenfonds immers eveneens gekoppeld zijn aan deze brede weersverzekering.

 

Hierbij geldt volgende principe:

  • Indien de landbouwer een brede weersverzekering heeft afgesloten en hij heeft schade aan percelen waarvoor hij verzekerd is, kan het verslag van de verzekeringsexpert in het bezwaar worden overgemaakt; dit zou in principe kunnen aanvaard worden.
  • Indien erkend als landbouwramp en een verzekerde landbouwer heeft schade aan niet-verzekerde percelen, dan komen die in aanmerking voor uitbetaling vanuit het rampenfonds en kunnen in het bezwaar mits bewijs (in dit geval dan veelal schattingsverslagen van de gemeentelijke commissies) eveneens aanvaard worden. Indien geen algemene erkenning als landbouwramp komen deze verslagen niet in aanmerking.
  • Indien door de landbouwer geen brede weersverzekering is afgesloten en er is geen tussenkomst van het rampenfonds dan wordt er geen rekening gehouden door de Mestbank met meldingen in kader van nitraatresidu overschrijdingen.

 

Wenst u schade aan teelten te laten vaststellen?

Hier kunt u nu uw schade online invullen en de 3 nodige bijlagen opladen: formulier schade aan teelten.

Houd ook uw verzamelaanvraag en foto's van de geleden schade klaar om mee op te laden. De foto's van de teelt per perceel dienen toegevoegd te worden waarop ook een duidelijk herkenningspunt te zien is (vb. een boom, bebouwing, vergezicht ...). Zo kan er bepaald worden waar de foto is genomen.

Wij nemen nadien contact met u op voor de verdere behandeling van het dossier.

Voor bijkomende informatie, neem contact op 057 45 04 76.

 

Brede weersverzekering komt in de plaats van rampenfonds 


Vanaf 2020 wordt het rampenfonds geleidelijk aan afgebouwd, maar kunt u van de Vlaamse overheid een premiesubsidie krijgen wanneer u een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector afsluit.

In 2020 bedraagt de premiesubsidie 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks). Voor 2020 vraagt u de premiesubsidie aan via een apart onderdeel in de verzamelaanvraag. De uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag is dit jaar 30 april 2020.

Meer info hierover vindt u op de webpagina over de brede weersverzekering.

 

Contactgegevens en openingsuren

Dienst Landbouw
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
15:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak